Semalt maglumatlary çykarmak üçin web gözlemek gurallaryny teklip edýär

Web döwmek ýa-da maglumatlary çykarmak gurallary, internetden peýdaly maglumatlary çykarmak üçin ýörite döredildi. Web ýygnamak programmalary hökmünde hem bellidirler we dürli web sahypalaryndan maglumatlary ýygnamaga synanyşýanlar üçin peýdalydyr. Maglumatlary çykarmaga we has gowy tertipleşdirmäge kömek edýän köp sanly gural bar. Bu programmalary dürli önümler, olaryň bahalary barada maglumat ýygnamak üçin ulanyp bilersiňiz we internetde işiňizi ösdürip bilersiňiz. Web döwmek gurallarynyň we programma üpjünçiliginiň käbiri gymmat, beýlekileri size hiç zat tölemeýär. Olary ulanyp, web sahypalaryndan maglumat alyp, dürli maglumat bazalarynda işläp we maglumatlary derrew tertipläp bilersiňiz.

Maglumatlary çykarmak üçin 3 sany peýdaly web gyryş guralynyň sanawyny gözden geçireliň.

1. Gaplamak boýunça hünärmen

Dürli web sahypalarynyň maglumatlary çykarmak, tertiplemek we gurmak üçin Scraping Expert-i ulanyp bilersiňiz. Maglumatlary çykarmak boýunça iň meşhur programmalaryň biri we täjirçilik we täjirçilik däl ulanyjylar üçin amatly. Kärhanalaryň we web ussatlarynyň köpüsi, özboluşly aýratynlyklary we köp sanly mümkinçiligi sebäpli Scraping Expert-i saýlaýarlar. Müşderi bilen baglanyşykly käbir maglumatlary almak isleseňiz we sahypaňyzyň işleýşini ýokarlandyrmak isleseňiz, Scraping Expert-i synap görüň. Maglumat dürli formatlarda elýeterlidir. Sosial mediadan, habar beriş serişdelerinden, syýahat portallaryndan we bir exchangea saýtlaryndan maglumatlary gyrýar.

2. Uipath

Uipath, maşyn öwrenmek tehnologiýasy bilen giňden tanalýar we web maglumatlary çykarmak we ekrany döwmek üçin ajaýyp guraldyr. Kodlaýjylar we kodlaşdyrmaýanlar üçin hem amatly we maglumatlary çykarmakdaky esasy kynçylyklardan aňsatlyk bilen geçer. Uipath ulanyp, dürli işleri ýerine ýetirip bilersiňiz, dürli web sahypalaryny we PDF resminamalaryny gyryp bilersiňiz, suratlardan maglumat alyp bilersiňiz we maglumatlary gaty diskiňizde saklap bilersiňiz. Şeýle hem, Uipath bilen basýan tutujylary kompýuterleşdirip, forma doldurmak we şuňa meňzeş meseleleri kompýuterleşdirip bilersiňiz we programmirleme endikleriniň bolmagy zerur däl. Bu gural ekranda dürli görnüşli maglumatlary gözden geçirýär we netijeler JS, Silverlight we HTML görnüşinde alynýar. Uipath, şeýle hem gözleg motorlarynda web sahypalaryňyzy gözlemäge kömek edýär we şahsyýetler we başlangyççylar üçin birneme gymmat. Bu programmany diňe döredilen onlaýn işiňiz bar bolsa we agyr web sahypalaryny ýok etmek isleseňiz ulanmaly.

3. Import.io

Import.io internetdäki iň oňat we iň ýokary maglumatlary çykarmak gurallaryndan biridir. Dürli aýratynlyklaryndan peýdalanyp bilersiňiz, bu Kimono we beýleki şuňa meňzeş web döwmek programmalary üçin ajaýyp alternatiwadyr. Talaplaryňyza we garaşýanlaryňyza esaslanýan maglumatlaryň ýalňyş diagrammasyny görkezer. Diňe maglumatlary bellemeli we käbir açar sözleri girizmeli we Import.io-yň işlemegine rugsat bermeli. URL-leri birin-birin sürtüp, gyrylan maglumatlaryň hiline gözegçilik edip bilersiňiz. Import.io köp wagtyňyzy we güýjüňizi tygşytlap, peýdaly maglumatlaryňyzy Google elektron tablisalaryna eksport edýär. Çylşyrymlylygyna we uzynlygyna baglylykda ýigrimi minutda 10,000-den gowrak web sahypasynyň ýok edilmegine garaşyp bilersiňiz. Iň geň zat, import.io mugt gelýär we programmist däller üçin ajaýyp.

send email